Eliffant Tregaron, 2013

Tregaron Elephant small print